Metódy uskutočňovania hovorov

1. Metód post /account/{account_id}/call_for_2fa v sekcii “API” > “Riadenie Telefónnej služby”

Metóda umožňuje uskutočňovať hovor s PRIPOJENNÉHO telefónneho čísla klienta na akékoľvek iné číslo.  Hovor po zdvihnutí slúchadla bude okamžite prerušený, hovor bude bezplatný, ale samotný spôsob hovoru bude stáť niekoľko centov.  

Príklad metódy volania:

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: Bearer <ТОKEN>' 'https://api.mcntele.com/v2/rest/account/12345678/call_for_2fa?caller_did=421222202999&login_did=421222202999'

Parametre spôsobu:

account_id - číslo účtu zákazníka. Práve na tomto účte má byť pripojené telefónne číslo, s ktorého sa uskutoční odchádzajúci hovor a práve s tohto účtu budú odpočítané peniaze za službu.

caller_did - Telefónne číslo, pripojené k číslu účtu zákazníka- account_id s ktorého sa uskutočnia hovory

login_did - telefónne číslo, na ktoré budete volať.

2. Metód post /account/{account_id}/flash_call v sekcii “API” > “Riadenie Telefónnej služby

Táto metóda vám umožňuje uskutočniť hovor na overenie. Hovory prichádzajú od nás. Hovor sa preruší ihneď po zdvihnutí telefónu, hovor je bezplatný, no samotný spôsob hovoru bude stáť niekoľko centov, ak je uskutočnený z čísla MCNtelecom. Štandardne voláme zo slovenského čísla, no dá sa to zmeniť pomocou nastavení. Metóda spája požiadavku API s konkrétnym volaním  pomocou overovacieho kódu, ktorý bude opísaný nižšie po popísaní parametrov metódy.

Príklady:

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: Bearer <ТОКEN>' 'https://api.mcntele.com/v2/rest/account/12345678/flash_call?login_did=421222202999'

Parametre spôsobu:

account_id - číslo účtu zákazníka. Práve na tomto účte má byť pripojené telefónne číslo, s ktorého sa uskutoční odchádzajúci hovor a práve s tohto účtu budú odpočítané peniaze za službu. . 

login_did - telefónne číslo, na ktoré budete volať. н

code - autentifikačné heslo. 4 číslice, na ktoré sa bude končiť telefónne číslo , s ktorého sa uskutoční hovor, ak príslušne pole je vyplnené. Ak príslušné pole nie je vyplnené tak hovor s náhodného telefónneho čísla.

country_id -kód krajiny. Ak toto pole je prázdne tak - z ruského čísla voláme na ruské číslo a zo slovenského čísla voláme na číslo do ktorejkoľvek inej krajiny. Ak je hodnota nastavená na 703, bude sa volať zo slovenského čísla, ak je hodnota nastavená na 643, bude sa volať z ruského čísla. Pre všetky ostatné hodnoty poľa sa uskutoční hovor z ruského čísla.

Po úspešnom vykonaní metódy prichádza parameter ***verification_call_uuid*** — kód overenia. Kód vyzerá nasledovne (príklad) “`fa278be48dc2_117793`», kde prvá časť kódu pred symbolom “_” — je autentifikácia hovoru a  čísla za symbolom  “_” — číslo účtu klienta. Kód je potrebný na priradenie údajov volania (CDR) ku konkrétnemu volaniu API. Ak chcete dostať údaje o hovore, musíte v odseku “Integrácie” pripojiť Webhooky “Flash call” a vtedy na vami zadaný URL budú odoslané informácie o hovore . Kód overovania, ktorý je spojený s konkrétnym volaním API, nájdete v údajoch o hovore v parametri «verification_call_uuid»: «fa278be48dc2_117793”.


Callback (spätné volanie) — overovací stav hovoru

Prijatý hovor
«q931_status»: 16,
«final_status»: «ANSWERED»

Obsadený
«q931_status»: 17,
«final_status»: «NO ANSWER»

Neprijatý hovor
«q931_status»: 16,
«final_status»: «NO ANSWER»

Neprechádzajúce hovory v systéme okc7, hovor bol odmietnutý iným operátorom
«q931_status»: 31

Všetky ostatné kódy «q931_status»  odlišné od 31, 16 alebo 17 — telefónne číslo je nedostupné.

Vytvorenie webhooku na získanie informácií o hovore

Ak chcete získať informácie o volaní (CDR) na URL v súvislosti s volaním API, musíte si v sekcii «Integrácie» vytvoriť nové Webhooky (príklad vyplnenia):

V pole «Теlo požiadavky» sa zadávajú vo vnútri poľa JSON zoznam premenných, ktoré budú odovzdané na URL adresu. Prehľad udalostí je k dispozícii aj v odseku «Monitoring»